Psichologinis konsultavimas

Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu (vaiku) taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.

Konsultavimas atliekamas tada, kai:

  • Mokinys (vaikas) į psichologą kreipiasi savarankiškai.

Jei į psichologą kreipiasi vaikas iki 16 metų, kad būtų galima jį konsultuoti, reikalingas tėvų (įtėvių), globėjų sutikimas (raštu). Kitu atveju vyksta tik pokalbis su vaiku. Vaikas nuo 16 metų gali būti konsultuojamas be tėvų (įtėvių), globėjų sutikimo.

  • Prašo mokinio (vaiko) tėvai (įtėviai), globėjai.

Jei kreipiasi tėvai, į pirmąją konsultaciją jie kviečiami vieni. Pirmasis pokalbis padeda suprasti besikreipiančiojo problemą, nutarti, kaip bus galima kartu ją spręsti. Aptariama Konsultavimo trukmė ir tęstinumas, susitariama dėl sekančios konsultacijos laiko.

  • Prašo mokytojai (kai gautas tėvų (įtėvių), globėjų sutikimas).

Jei dėl mokinio sunkumų kreipiasi mokytojas, gali būti vykdomos tik paties mokytojo konsultacijos, pateikiant darbo su konkrečiu vaiku rekomendacijas. Mokytojui pageidaujant, kad būtų konsultuojamas mokinys, visų pirma turi būti gautas mokinio tėvų (įtėvių), globėjų sutikimas raštu.

Konsultacijos yra laisvanoriškos, konfidencialios ir nemokamos.